Notariusz w Kaliszu

Opłaty

PODATKI
Notariusz jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązany jest pobrać ten podatek od podatnika - strony czynności dokonywanej w formie aktu notarialnego w  stawkach wymienionych w Ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, a jako płatnik podatku od spadków i darowizn, na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn pobiera podatek od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego, zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności  lub ugody w tym przedmiocie.

 

Pobrany podatek notariusz wpłaca na rachunek organu podatkowego.

TAKSA NOTARIALNA
Wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnej (taksa notarialna) określone jest Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

 

Informację na temat wysokości taksy notarialnej związanej z planowaną czynnością, mogą Państwo uzyskać przed dokonaniem czynności (osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną).

 

OPŁATY SĄDOWE
Notariusz pobiera i przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu opłatę sądową w sytuacji gdy wniosek o wpis do księgi wieczystej zawarty jest w akcie notarialnym. Wysokość opłat sądowych pobieranych przez notariusza określają przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.