Notariusz w Kaliszu

Notariusz

Notariusz Olga Wojnarowska-Kucharska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (kierunek Prawo). Po ukończeniu studiów odbyła aplikację notarialną, w trakcie której zatrudniona była w kancelarii notarialnej we Wrocławiu, a następnie została powołana na stanowisko asesora notarialnego, w charakterze którego pracowała w kancelarii notarialnej we Wrocławiu zastępując notariusza. Następnie została powołana na stanowisko zastępcy notarialnego, kontynuując pracę we wrocławskiej kancelarii notarialnej.

Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których dokonywana czynność notarialna może powodować skutki prawne postępując zgodnie ze złożonym ślubowaniem:

 

„Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”